Regulamin wynajmu przestrzeni kreatywnej storyes

Wynajmując przestrzeń akceptujesz regulamin:

Regulamin wynajmu przestrzeni kreatywnej STORYES

§ 1 

 1. Podmiotem zarządzającym przestrzenią kreatywną mieszczącą się w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 5/5 (kod pocztowy 31-047) jest STORYES SPÓŁKA CYWILNA KLAUDIA CHĘCIEK, KLAUDIA GAWŁOWSKA, ALICJA KOPERSKA z siedzibą w Krakowie, NIP: 6762594886 – w niniejszym Regulaminie zwana dalej jako „Wynajmujący”

 1. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu przestrzeni kreatywnej (zwana dalej jako „przestrzeń”) określane są mianem „Najemcy”.

 1. Podstawowym przeznaczeniem przestrzeni jest wykonywanie sesji fotograficznych i nagrywanie materiałów filmowych oraz organizacja warsztatów.

 1. Dodatkowo przestrzeń może być wynajmowana m. in. do: sesji castingowych, szkoleń, przymiarek i innych eventów (katalog otwarty). 

§2

 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu przestrzeni wraz z wyposażeniem (informacje o dostępnym wyposażeniu można uzyskać u Wynajmującego).

 1. O ile rozpoczynając najem Najemca nie zgłosi Wynajmującemu potrzeby poddania go podstawowemu przeszkoleniu z zakresu prawidłowego korzystania ze znajdującego się w przestrzeni wyposażenia przyjmuje się, że Najemca i cały zespół pracujący z nim w trakcie rezerwacji potrafi się tymże wyposażeniem właściwie posługiwać.

 1. Sprzęt wchodzący w wyposażenie przestrzeni należy używać zgodnie z zaleceniami producentów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu jego eksploatacji, Najemca zobowiązuje się dla ich wyjaśnienia niezwłocznie zasięgnąć porady u Wynajmującego.

 1. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy lub niedbalstwa Najemcy oraz osób trzecich przebywających w przestrzeni podczas najmu (z wyłączeniem przedstawicieli Wynajmującego).

 1. Sprzęt fotograficzny oraz oświetleniowy nie wchodzący w zakres podstawowego wyposażenia przestrzeni może zostać wynajęty na życzenie Najemcy, za odrębnym wynagrodzeniem od podmiotu zewnętrznego współpracującego z Wynajmującym – informacje dostępne u Wynajmującego.

 1. Pomieszczenie i wyposażenie przestrzeni należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania m.in. oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć sprzęt i elementy dekoracyjne, a także wyrzucić śmieci (worki dostępne u Wynajmującego) – w przeciwnym razie Wynajmujący może naliczyć opłatę za ponadnormatywne sprzątanie i przywrócenie przestrzeni do stanu pozwalającego na jego prawidłowe użytkowanie – o czym mowa niżej.

 1. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach lub wydarzeniach w przestrzeni.

§3

 1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać niezwłocznie podczas rezerwacji. 

 1. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w przestrzeni podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, uczestnicy warsztatów itp. – z wyłączeniem przedstawicieli Wynajmującego). 

 1. Zabrania się przede wszystkim: 
 1. niszczenia tła (przebijanie, brudzenie, zalewanie)
 2. wbijania w ściany gwoździ, wkręcania śrub lub innych elementów mocujących 
 3. używanie w przestrzeni materiałów i środków łatwopalnych lub wydzielających szkodliwe opary,
 4. używania lub stosowania preparatów wydzielających nieprzyjemne zapachy 
 5. stosowania głośnej muzyki o natężeniu dźwięku przekraczającym 70 db. 
 6. wynoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie przestrzeni poza jego obręb 
 7. rozsypywania drobnych elementów, jak brokat, konfetti itp.

 1. Pomieszczenia i pozostałe wyposażenie przestrzeni należy zwrócić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego sprzątania przestrzeni w wysokości 200 zł – płatne gotówką bezpośrednio po zakończeniu najmu przestrzeni.

 1. Odrębne opłaty naliczane są z tytułu zużycia (rozumianego również jako zabrudzenie) teł dostępnych w przestrzeni i oddanych do użytku Najemcy – w kwocie 30 zł + VAT – za 1 m.b. tła o szerokości 2,7 m. oraz w kwocie 20 zł + VAT za 1 m.b. tła o szerokości 1,5 m.

 1. Najemca zobowiązuje się do pełnego pokrycia kosztów naprawy, bądź zakupu nowego sprzętu i wyposażenia należących do Wynajmującego, które zostały uszkodzone z jego winy lub niedbalstwa albo działania osób trzecich (modelki, wizażyści, asystenci, uczestnicy warsztatów itp. – z wyłączeniem przedstawicieli Wynajmującego) przebywających w przestrzeni w czasie najmu. Rozliczenie nastąpi na podstawie rachunku wystawionego przez podmiot zewnętrzny w terminie wskazanym przez ten podmiot lub Wynajmującego. 

 1. Wszelkie uszkodzenia ścian wymagające ich malowania czy napraw pokrywa Najemca. Koszt malowania/naprawy ścian zostanie ustalony przez podmiot zewnętrzny wskazany przez Wynajmującego, który wykona usługę.

 1. Wykorzystanie przestrzeni do celów niezgodnych z prawem jest zabronione. 

 1. W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletniość. 

 1. Wszystkie osoby przebywające w przestrzeni w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.

 1. Wynajmujący nie wyraża zgody na wykorzystywanie przestrzeni do kręcenia filmów i wykonywania zdjęć o charakterze pornograficznym. Ujawnienie działań o takim charakterze skutkować będzie natychmiastowym przerwaniem najmu oraz koniecznością uiszczenia dodatkowej kwoty za pełną dezynfekcję pomieszczenia tj. 200 zł płatne gotówką natychmiast do rąk osoby upoważnionej przez Wynajmującego.

 1. W przestrzeni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych. 

 1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia przestrzeni w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w świetle polskiego prawa.

 1. W sytuacji, gdy ze względu na działania Najemcy lub osób trzecich przebywających w przestrzeni (z wyłączeniem przedstawicieli Wynajmującego) zaistnieje konieczność anulowania lub przesunięcia dalszych zaplanowanych w tym samym dniu rezerwacji Najemca będzie zobligowany do uiszczenia kwoty odpowiadającej anulowanej rezerwacji lub do zapłaty za spowodowane swoim działaniem opóźnienie zgodnie ze stawką godzinową wg cennika. Nie wyklucza to dochodzenia osobnych roszczeń za działania Najemcy.

 1. Za rzeczy pozostawione na terenie lokalu przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada i nie wyraża zgody na przechowywanie przedmiotów Najmującego przed oraz po wynajmie.

 1. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.

§4

 1. Opłaty za wynajem przestrzeni są naliczane wg cennika dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego (https://storyes.pl/#cennik) lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

 1. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.

 1. Z wyłączeniem warsztatów – rozliczenie nastąpi w formie ustalonej indywidualnie – na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego przed rezerwacją, z obowiązkiem jej opłacenia przed dniem rezerwacji.

 1. W przypadku dokonania rezerwacji polegającej na organizacji warsztatów – rozliczenie nastąpi na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej 2 tygodnie przed planowanym terminem rezerwacji, z odroczonym, 7-dniowym terminem płatności.
 2. Jednostką rozliczeniową jest każda rozpoczęta godzina (60-dziesiąt minut).

 1. Możliwość rozłożenia sprzętu przez Najemcę i przygotowania się do wydarzenia istnieje od momentu rozpoczęcia rezerwacji. Najemca otrzyma dostęp do przestrzeni o pełnej godzinie. 

 1. Czas trwania wynajęcia przestrzeni wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu lub opuszczenia przestrzeni przez ostatniego uczestnika.

 1. Odwołanie rezerwacji na dzień przed (do 24 godzin przed planowanym terminem rezerwacji) wiąże się z zapłatą 50% ceny wg cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.

 1. Odwołanie rezerwacji po terminie określonym w §4 pkt 7 wiąże się z zapłatą 100% ceny wg cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.

§5

 1. Rezerwacji przestrzeni można dokonać w wiadomości prywatnej na Instagramie Wynajmującego, mailowo (hello@storyes.pl) lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Wynajmującego.

 1. Rezerwacja zostanie potwierdzona przez Wynajmującego – w przypadku braku potwierdzenia rezerwacja uważana jest za niebyłą.

 1. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo, przy czym o zmianie terminu rezerwacji należy poinformować najpóźniej 48 godzin przed planowaną rezerwacją).

 1. Zmiany terminu rezerwacji można dokonać bezpłatnie tylko jeden raz, a koszty kolejnych zmian terminu ustalane będą indywidualnie.

 1. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia przestrzeni przez Najemcę, cena oraz godziny najmu nie ulegają zmianie.

 1. W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia przestrzeni przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest  od 15 min po zakończeniu czasu wynajmu jednocześnie rozpoczynając kolejną godzinę, zgodnie z cennikiem wg wynajmu godzinowego lub wg indywidualnych uzgodnień.

 1. Przedłużenie najmu może nastąpić jedynie po wyrażeniu zgody przez Wynajmującego.

 1. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu przestrzeni.

 1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rezerwacji lub konieczności jej odwołania w przypadkach nagłych lub niezależnych od niego.

 1. Najemca rezerwując przestrzeń jest w pełni świadomy zasad zawartych w regulaminie wynajmu przestrzeni kreatywnej STORYES oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2022 roku. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

Zarezerwuj

Storyes s.c. 
ul. Sarego 5/5
31-047 Kraków

hello@storyes.pl
668 872 383